Veel gestelde vragen

Vanaf wanneer mag mijn kindje naar de kleuterschool?

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.
Wij organiseren een afzonderlijke instapklasje voor de 2,5-jarige kleuters tussen. In ons instapklasje helpt een kinderverzorgster mee.
Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.
Inschrijven kan steeds tijdens de schooluren, na telefonische afspraak met het schoolsecretariaat, of tijdens een van de ‘Kijk- en babbelavonden voor nieuwe kleuters’.

Wat is een oudercomité? Wie zit er in? Wat doet een oudercomité?

Het OC is een groep van ouders van onze leerlingen die op een positieve manier willen bijdragen aan het welzijn van alle kinderen.

In de eerste plaats biedt het OC ondersteuning en logistieke hulp bij schoolactiviteiten, waarbij de opbrengst als financiële hulp gebruikt wordt bij projecten ten voordele van de kinderen. Het OC is eveneens een groep van mensen die vol bruisende ideeën zit, regelmatig toffe initiatieven neemt en veel plezier maakt. Het OC heeft niet rechtstreeks inspraak in het schoolbeleid, maar indien u problemen heeft van algemene aard of met specifieke zaken zit die verband houden met de school en/of de directe omgeving, dan kan het OC bemiddelen en samen met betrokkenen naar een oplossing zoeken.

Wat is een schoolraad? Wie zit er in? Wat doet een schoolraad?

De schoolraad is in Vlaanderen een officieel orgaan dat in praktisch elke school bestaat en is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen: de ouders, de leerkrachten, de leerlingen (meestal in het secundair onderwijs), en (indien gewenst) de lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente, van de parochie, van jeugdbewegingen of het lokale verenigingsleven.

De vertegenwoordigers van de eerste 3 geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste 3 geledingen.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak de directeur van de school, of iemand van het begeleidend CLB.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten: Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk.

Moeten alle kinderen hetzelfde leren op een basisschool?

Als ouder mag u rekenen op een kernaanbod in elke basisschool. De eindtermen geven immers aan waar elke school bij elk kind minimaal moet naar streven. Scholen mogen uiteraard ook van elkaar verschillen. Zij kunnen bijvoorbeeld eigen accenten leggen of eigen prioriteiten toevoegen.

De eindtermen vragen ook niet dat kinderen allemaal hetzelfde leren op hetzelfde ogenblik. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig of een aangepaste aanpak. Andere hebben minder tijd nodig en kunnen sneller evolueren of vinden uitdagingen in extra opdrachten. Ook dat kan in een basisschool die zich soepel organiseert. Een goede leerkracht weet zeer goed wat een kind al kan en wat het nog net niet kan. Daarop bouwt hij verder. Elke leerkracht ondervindt dagelijks dat het tempo en de leerweg van de kinderen in zijn klas niet gelijk zijn en dat hij zijn aanbod en zijn evaluatie hieraan aanpast. De ene leerkracht gaat hierin verder dan de andere. Maar hoe dan ook, niet alle kinderen moeten hetzelfde kunnen op hetzelfde tijdstip. Kinderen mogen verschillen.

Heb ik recht op school- en studietoelagen en wat zijn de voorwaarden?

In 10 puntjes ben je mee:

 1. Financiële steun van de Vlaamse overheid : Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen. De bedragen zijn verschillend voor kleuters, scholieren en studenten:
  • Voor kleuters is er een vast bedrag van 93,21 euro.
  • Voor leerlingen uit het lager en secundair varieert de toelage tussen 104,86 en 1152,99 euro.
 2. Misschien ook voor jou? Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage.
 3. Voorwaarden : Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang.
 4. Vanaf de eerste kleuterklas: Gaat je kleuter bijna of pas naar school? Vraag een schooltoelage aan vanaf de 1ste kleuterklas. Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen ze meestal hun hele onderwijsloopbaan lang een toelage. Dus ook in het lager en secundair onderwijs en als student.
 5. Online aanvragen: snel en gemakkelijk! Een toelage aanvragen kan je online of op papier. Online aanvragen is gemakkelijk en snel.
 6. Indienen van 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017! Voor het schooljaar 2016-2017 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017. Na 1 juni 2017 ben je te laat.
 7. Eén dossier per gezin: Een aanvraag voor je dochter in het 4de leerjaar, je tienerzoon en je verder studerende dochter? Het kan allemaal met 1 dossier.
 8. Wat na je aanvraag? Zodra je dossier geregistreerd is, krijg je een ontvangstmelding. Mogelijk vraagt de afdeling School- en Studietoelagen je al bij de ontvangstmelding om ontbrekende gegevens aan te vullen. Alle aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld.
 9. Stel je vraag. Een vraag over school- of studietoelagen? Bel gratis 1700, het infonummer van de Vlaamse overheid.
 10. Hulp bij je aanvraag: Je hoeft je aanvraag niet in je eentje in te vullen. Heb je hulp bij je aanvraag nodig?
  • Kom langs in Brussel of bij een provinciaal meldpunt. De medewerkers van de afdeling School- en Studietoelagen helpen je graag verder.
  • Ook bij OCMW’s, vakbonden, het secretariaat van je school, de studentenvoorzieningen van de universiteiten en hogescholen kan je terecht met je vragen.