Wat is een schoolraad? Wie zit er in? Wat doet een schoolraad?

De schoolraad is in Vlaanderen een officieel orgaan dat in praktisch elke school bestaat en is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen: de ouders, de leerkrachten, de leerlingen (meestal in het secundair onderwijs), en (indien gewenst) de lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente, van de parochie, van jeugdbewegingen of het lokale verenigingsleven.

De vertegenwoordigers van de eerste 3 geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste 3 geledingen.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak de directeur van de school, of iemand van het begeleidend CLB.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten: Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk.